All prizes are worth up to 30,000 USD, including cash, presents, training programs in Vietnam &
A 10-DAY TRIP TO SWITZERLAND
Qualifying round 12/04 – 05/06
Semi-final round 19/06 – 19/07
Final round 19/07 – 08/08

Qualifying Round Information

QUALIFYING ROUND INFORMATION

[Vietnamese Caption Below]

📣 WHAT?

Young Hotelier Awards ASEAN 2019 (YHA ASEAN 2019) is a talent-seeking contest in the Tourism and Hospitality industry. This year, the contest will be organized throughout the entire Southeast Asian region for the very first time.
With the theme “Ring Your Idea”, YHA ASEAN 2019 contest will bring opportunities and challenges for the young human resource in the Tourism and Hospitality industry to accelerate management skills, leadership qualities, and innovation.

📣 WHEN?

For the Qualifying Round – Registration and Submission must be:

From: 11.59 PM – 12/04/2019 – GMT+7
To: 11.59 PM – 31/05/2019 – GMT+7

Interested⁉️ Read more! ⬇️

📣 HOW?

✔︎Eligibility
Contestants are required to form a team of THREE (03) members. To be eligible, all members in each team must be ASEAN national and must be 16 – 25 years old at the time of registration.
Each team can comprise members from different universities, different nationalities, and various academic background.

✔︎Language
English must be the language used for all three (03) rounds.

✔︎Topics
Submission must express the ideas and initiatives belonging to one of these three topics:
• Tourism
• Food and Beverage, Restaurant and Hospitality
• Technology in Tourism and Hospitality

✔︎Registration
• Please register and submit your team’s product at YHA official website www.yha.hospitality.edu.vn
• Submission includes: A concise description of your team idea and initiative (Max: 200 words, Size: 13, Font: Times New Roman, Format: PDF)
(If your team cannot log in to the website, please send your request to our email: awards@hospitality.edu.vn with the format [YHA19] Team Name)

✔︎Evaluation Procedure
• After receiving your team’s submission, a confirmation mail will be sent to your team in (at most) 48 hours. If your team does not receive any confirmation mail in that period of time, please contact to the YHA Organizer Committee via our email awards@hospitality.edu.vn
• 30 outstanding teams will be selected for the next round by YHA’s Judges.
• Evaluation criteria:
o Creativity
o Possibility
o Values of the idea
o Presentation method
• The result will be announced at 11:59 PM – 19/06/2019 – GMT+7


THÔNG TIN CHI TIẾT VÒNG SƠ LOẠI

📣 LÀ GÌ NHỈ?

Young Hotelier Awards ASEAN 2019 (YHA ASEAN 2019) là cuộc thi tìm kiếm tài năng trong ngành Du lịch và Khách sạn. Năm nay, lần đầu tiên, cuộc thi sẽ được tổ chức trên toàn bộ khu vực Đông Nam Á.
Với chủ đề “Ring Your Idea – Đưa ý tưởng vang xa”, cuộc thi YHA ASEAN 2019 sẽ mang đến cơ hội và thách thức cho nguồn nhân lực trẻ trong ngành Du lịch và Khách sạn để bồi dưỡng kỹ năng quản lý, phẩm chất lãnh đạo và đổi mới.

📣 KHI NÀO THẾ?

Đối với Vòng loại – Thời hạn Đăng ký và Nộp sản phẩm là:

Từ: 11.59 Tối 12/04/2019 GMT+7
Tới: 11.59 Tối 31/05/2019 GMT+7

Hấp dẫn chứ⁉️ Đọc thêm liền! ⬇️

📣 NHƯ THẾ NÀO VẬY?

✔︎ Điều kiện
Các thí sinh được yêu cầu thành lập một nhóm gồm BA (03) thành viên. Để đủ điều kiện, tất cả các thành viên trong mỗi đội phải mang quốc tịch ASEAN và phải đủ 16 – 25 tuổi tại thời điểm đăng ký.
Mỗi đội có thể bao gồm các thành viên từ các trường, các đại học khác nhau, quốc tịch khác nhau và nền tảng học vấn khác nhau.

✔︎ Ngôn ngữ
Tiếng Anh phải là ngôn ngữ được sử dụng cho cả ba (03) vòng.

✔︎ Đề tài 
Đệ trình phải thể hiện các ý tưởng và sáng kiến thuộc một trong ba chủ đề sau:
• Du lịch
• Ẩm thực, Nhà hàng và khách sạn
• Ứng dụng Công nghệ trong Du lịch và Nhà hàng – Khách sạn

✔︎ Đăng kí 
• Vui lòng đăng ký và gửi sản phẩm nhóm của bạn tại trang web chính thức của YHA www.yha.hospitality.edu.vn
• Sản phẩm dự thi bao gồm: Mô tả ngắn gọn về ý tưởng và sáng kiến nhóm của bạn (Tối đa: 200 từ, Kích thước: 13, Phông chữ: Times New Roman, Định dạng: PDF)
(Nếu nhóm của bạn không thể đăng nhập vào trang web, vui lòng gửi yêu cầu đến email: awards@hospitality.edu.vn với định dạng [YHA19] Tên nhóm)

✔︎ Quy trình đánh giá 
• Sau khi nhận được bản đăng ký nhóm của bạn, thư xác nhận sẽ được gửi đến nhóm của bạn trong vòng (tối đa) 48 giờ. Nếu nhóm của bạn không nhận được bất kỳ thư xác nhận nào trong khoảng thời gian đó, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức YHA qua email của chúng tôi awards@hospitality.edu.vn
• 30 đội xuất sắc sẽ được chọn vào vòng tiếp theo bởi các Giám Khảo YHA.
• Tiêu chí đánh giá:
o Sáng tạo
o Khả năng
o Giá trị của ý tưởng
o Phương pháp trình bày
• Kết quả sẽ được công bố vào lúc: 11:59 PM – 19/06/2019 – GMT + 7
——————————————————
🍀Contacts: 
– Email: awards@hospitality.edu.vn
– Website: https://yha.hospitality.edu.vn/
– Facebook: https://www.facebook.com/Younghoteliersaward/
– Hotline: (+84) 78 390 5476 (Viber and Whatsapp)
– Address: 33 Hoang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts